Sektionens nomineringsmöte

Händelse 28 nov 2022, 11:00 — 12:00 Avdelningskontoret i Umeå. Strömvägen 8A

Varmt välkommen på sektionens nomineringsmöte!

Förslag till dagordning: 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande (om ordinarie ordf. inte är närvarande)
 3. Val av sekreterare
 4. Val av justerare
 5. Godkännande av dagordning
 6. Föregående protokoll
 7. Fyllnadsval Representantskaps ledamöter
 8. Nominering till avd. och representantskapsledamöter 
 9. Rapporter
 10. Inlägg till tidningen
 11. Aktiviteter
 12. Övriga frågor
 13. Nästa möte
 14. Mötet avslutas

Nomineringsunderlaget finns under fliken "Nyheter"

Om du inte har möjlighet att närvara på plats i Umeå finns möjlighet att ansluta digitalt. Kontakta då sandra.jakobsson@transport.se senast den 25 november för att få en länk till mötet.